Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Racibórz

Ważne Informacje

 • pamiętaj, że masz tylko 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości jesteś obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
 • deklaracji nie musisz dostarczać osobiście, możesz ją wysłać na adres swojego urzędu, pamiętaj by ją podpisać
 • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze
 • w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się kwartalnie:
  • do dnia 15 kwietnia za pierwszy kwartał,
  • do dnia 15 lipca za drugi kwartał,
  • do dnia 15 października za trzeci kwartał,
  • do dnia 15 stycznia za czwarty kwartał.
 • Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy miasta lub w kasie urzędu

Dane nieruchomości

Adres nieruchomości na której powstają odpady

Podmiot składający

Dane składającego

Dane identyfikacyjne

Adres zamieszkania / siedziby

Adres do doręczeń

Pozostałe dane

Pola nieobowiązkowe

Budynek jednorodzinny

Obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.

Za część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość Stawka opłaty [zł] Kwota zwolnienia [zł] Stawka opłaty po zwolnieniu [zł]
Miesięczna kwota opłaty:
0 zł/miesiąc

Za część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność

Należy wypełnić, gdy na nieruchomości prowadzona jest działalność
Powierzchnia użytkowa [m2] Stawka opłaty [zł]
Miesięczna kwota opłaty:
0 zł/miesiąc
Łączna wysokość opłaty:
0 zł/miesiąc

Budynek wielolokalowy

Za część nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość Stawka opłaty [zł]
Miesięczna kwota opłaty:
0 zł/miesiąc

Za część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność

Należy wypełnić, gdy na nieruchomości prowadzona jest działalność
Powierzchnia użytkowa [m2] Stawka opłaty [zł]
Miesięczna kwota opłaty
0 zł/miesiąc
Łączna wysokość opłaty:
0 zł/miesiąc

Obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należy wybrać przynajmniej jedną pozycję dla odpadów zmieszanych
Rodzaj odpadów Pojemność pojemnika / kontenera / worka [l] Liczba pojemników / kontenerów / worków Stawka opłaty Częstotliwość odbioru w miesiącu Miesięczna wysokość opłaty
Łączna wysokość opłaty
0 zł/miesiąc
ZMIESZANE
PAPIER
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłaty: - zł/rok

Podsumowanie

Pobierz plik pdf z deklaracją:

do góry